آپارتمان مبله شیراز،پاسداران واحد5
خ. مشایخ : 0936-760-6400

آپارتمان مبله شیراز،پاسداران واحد5شیراز / پاسداران

پارکینگ -تخت -ظرفیت -اتاق -
شیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشت
خ. جنگانی : 0935-715-7077

شیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشتشیراز / خیابان اریبهشت

پارکینگ -تخت 5ظرفیت 5اتاق 2
شیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشت
خ. مشایخ : 0936-760-6400

شیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشتشیراز / خیابان اریبهشت

پارکینگ -تخت 7ظرفیت 7اتاق 3
شیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشت
خ. جنگانی : 0935-715-7077

شیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشتشیراز / خیابان اریبهشت

پارکینگ -تخت 5ظرفیت 5اتاق 2
شیراز خیابان باغشاه
خ. مشایخ : 0936-760-6400

شیراز خیابان باغشاهشیراز / باغشاه

پارکینگ -تخت 3ظرفیت 5اتاق 2
باغ مبله شیراز،صدرا
خ. محمدی : 0917-280-0402

باغ مبله شیراز،صدراشیراز / صدرا

پارکینگ -تخت 6ظرفیت 15اتاق 3
سوییت مبله شیراز، خیابان اقایی
خ. مشایخ : 0936-760-6400

سوییت مبله شیراز، خیابان اقاییشیراز / شهید آقایی

پارکینگ -تخت 1ظرفیت 3اتاق 1
آپارتمان مبله شیراز، سوئیت،  فرهنگ شهر
خ. جنگانی : 0935-715-7077
200000 تومان

آپارتمان مبله شیراز، سوئیت، فرهنگ شهرشیراز / فرهنگشهر

تخت 2ظرفیت 2اتاق 0
منزل مبله شیراز،همت جنوبی واحد1
خ. جنگانی : 0935-715-7077
300000 تومان

منزل مبله شیراز،همت جنوبی واحد1شیراز / همت جنوبی

تخت 6ظرفیت 5اتاق 3
آپارتمان مبله شیراز معالی آباد بهاران واحد 6
خ. جنگانی : 0935-715-7077
300000 تومان

آپارتمان مبله شیراز معالی آباد بهاران واحد 6شیراز / معالی اباد،بهاران

تخت 4ظرفیت 5اتاق 2
منزل مبله شیراز، ساحلی قصرالدشت، واحد3
خ. مشایخ : 0936-760-6400
250000 تومان

منزل مبله شیراز، ساحلی قصرالدشت، واحد3شیراز / قصردشت

تخت 4ظرفیت 5اتاق 2
منزل مبله شیراز، ساحلی قصرالدشت، واحد1
خ. مشایخ : 0936-760-6400
170000 تومان

منزل مبله شیراز، ساحلی قصرالدشت، واحد1شیراز / قصردشت

تخت 4ظرفیت 4اتاق 2پارکینگ 1
فرهنگ شهر واحد 6 خیابان  کسایی
خ. مشایخ : 0936-760-6400
300000 تومان

فرهنگ شهر واحد 6 خیابان کساییشیراز / فرهنگشهر

تخت 4ظرفیت 5اتاق 2
زرهی واحد4 خیابان پاسداران
خ. جنگانی : 0935-715-7077
200000 تومان

زرهی واحد4 خیابان پاسدارانشیراز / پاسداران

تخت 3ظرفیت 4اتاق 2
زرهی واحد 3 خیابان پاسداران
خ. جنگانی : 0935-715-7077
240000 تومان

زرهی واحد 3 خیابان پاسدارانشیراز / پاسداران

تخت 2ظرفیت 5اتاق 2